ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bij het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk in onderling akkoord worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Baby`s..Shop bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Baby`s..Shop ingeschakelde derden.

Overeenkomsten
Er is sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en Baby`s..Shop van zodra Baby`s..Shop de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail. Baby`s..Shop kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Baby`s..Shop behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Baby`s..Shop nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen. Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/ of is er mogelijk een fout opgetreden. Gelieve bij problemen contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer +32 3 324 82 95 of via baby`s.shop1@hotmail.com
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in deze voorwaarden of op een andere wijze, heeft de consument het recht om Baby`s..Shop mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product (of bij afhaling, volgend op de bevestiging van de bestelling). Baby Outlet bvba zal de klant het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten (of bij afhaling, na de schriftelijke bevestiging van de klant). Het bedrag dat terugbetaald zal worden is de aankoopwaarde van de artikelen verminderd met 5%. Dit is de vergoeding voor administratieve kosten die automatisch gemaakt worden door Baby`s..Shop wanneer de bestelling en de betaling verwerkt worden. De verzendkosten zoals vermeld onder artikel 4.3 blijven ook verschuldigd, tenzij anders schriftelijk bevestigd door Baby`s..Shop. Ook de kosten voor de terugzending vallen ten koste van de klant, tenzij anders schriftelijk bevestigd door Baby`s..Shop. De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd in de originele verpakking.
Voor zover de klant nog gebruik wenst te maken van het in artikel 2.2. eerste lid bedoelde verzakingsrecht, zal hij de producten tijdens de verzakingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. De producten dienen ook steeds met de originele etiketten en/of labels te worden teruggestuurd. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Baby`s..Shop zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.
De verzakingstermijn vervalt bij afhalingen. Daar gelden de retour regels van de winkel.
Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Baby`s..Shop streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Baby`s..Shop kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien Baby`s..Shop zich in de onmogelijkheid bevindt te leveren conform de bestelling - omwille van redenen buiten haar wil om, behoudtBaby`s..Shop zich het recht voor, naar keuze van BBaby`s..Shop (1) om de bestelling te annuleren of (2) om de karakteristieken van het goed of de dienst lichtelijk aan te passen, zonder evenwel de, wezenlijke kenmerken van het product te wijzigen en dit nieuwe product per e-mail voor te stellen aan de klant. Indien de klant dit nieuwe product uitdrukkelijk aanvaardt of niet binnen de twee (2) weken reageert op het voorgestelde product, wordt het geacht aanvaard te zijn. Indien de klant beslist om de bestelling te annuleren, zal Baby`s..Shop de klant terugbetalen binnen dertig (30) dagen na bevestiging van de annulatie.
Bepaalde kleuren of details in de afbeelding of de beschrijving kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Hiervoor wordt geen terugname aanvaard die de verzakingstermijn overschrijdt in artikel 2.2 beschreven. Ook hiervoor blijft de verzendingskost zoals beschreven in artikel 4.3 beschreven evenals de kost voor terugzending ten last van de koper.
De levering gebeurt uitsluitend op het grondgebied van België. Bestellingen / leveringen buiten dit grondgebied worden niet aanvaard.
De overeenkomsten worden enkel gesloten in het Nederlands. Communicatie met de klant kan gebeuren in andere talen maar het wettelijk taalgebruik blijft Nederlands. In geval van geschillen ivm vertalingen of beschrijvingen in andere talen blijft de Nederlandse beschrijving op de site geldig.

Prijzen & betaling
De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.
Baby`s..Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien (10) dagen na kennisname.
Baby`s..Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.
Betaling kan enkel gebeuren door middel van overschrijving of cash bij afhaling .


Levering of afhaling
De klant heeft de keuze om de aangekochte producten op te halen in de winkel, of om de producten te laten verzenden. De keuze tussen verzending of afhaling dient gemaakt te worden op het moment van de bestelling. Hier kan achteraf niet van afgeweken worden tenzij schriftelijk bevestigd door Baby`s..Shop. Door omvang, aard of beschikbaarheid van producten kan Baby Outlet bvba de keuze beperken tot afhaling of verzending.
Indien de klant kiest voor afhaling, dient dit te gebeuren op het adres: Hooftvunderlei 11 te 2100 Deurne (Antwerpen) tijdens de openingsuren van de winkel (dinsdag t.e.m. vrijdag van 10h tot 12.30 en van 13.30 tot 18h en zaterdag van 10h tot 18h, uitgezonderd feestdagen en vakantiedagen). De producten zullen beschikbaar zijn vanaf 2 werkdagen na bevestiging van de bestelling en dienen afgehaald te worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangen van de bestelling. Bij afhaling na het verstrijken van deze 14 kalenderdagen zal dit artikel terug te koop worden aangeboden. Waardoor dit misschien (na de 14 dagen termijn) niet meer verkrijgbaar is.
Indien de keuze gemaakt is voor verzending wordt het product geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Er wordt per bestelling en per leveringsadres een verzendkost aangerekend zoals vermeld bij de bestelling op de website. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.
De aflevering van de producten op het leveringsadres wordt uitgevoerd door Bpost in onderaanneming van Baby`s..Shop. De levering valt onder de algemene voorwaarden van Bpost. Het pakket zal worden aangeboden op het leveringsadres. Indien niemand het pakket in ontvangst kan nemen, blijft het product nog een beperkte tijd beschikbaar op een afhaaladres. Als de klant het pakket niet binnen deze termijn ophaalt wordt het pakket teruggestuurd naar Baby`s..Shop. Alle kosten verbonden met deze procedure vallen ten kosten van de klant.
De leveringstermijn is standaard 1 tot 4 werkdagen na bevestiging van uw bestelling, tenzij anders vermeld bij de productbeschrijving. De opgave van deze termijn is slechts indicatief. Baby`s..Shop streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.
Baby`s..Shop heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Klachten & garantie
Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de klant dit product terugsturen aan Baby`s...Shop, volgens de procedure die toegestuurd zal worden na het melden van de beschadiging of foutief product, zulks binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Baby`s..Shop zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, beslissen of de klacht gegrond is. Baby`s..Shop informeert de klant hierover. Indien gegrond zal Baby`s..Shop vervolgens een nieuw of het juiste product toesturen. De klant betaalt alsdan geen bijkomende verzendkosten hiervoor. Indien het artikel niet kan worden vervangen doordat het artikel niet langer voorradig is, zal Baby`s..Shop het betaalde bedrag terug betalen en dit binnen 30 kalenderdagen.
De klant geniet bij de aankoop van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De klant zal Baby`s..Shop van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.
Voor het overige staat Baby`s..Shop enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Baby`s..Shop is niet aansprakelijk voor algemene of bijzonderde rechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden door het aangekochte product of het gebruik van de website van Baby`s..Shop.
Baby`s...Shop beschikt over een eigen reparatie atelier. Waardoor het mogelijk is om zelfs buiten de wettelijke garantie producten te maken. Zodat er een onbepaalde (als dit te maken is in ons atelier) tijd garantie is op bepaalde artikelen. (Dit is voornamelijk rollend materiaal).

Verlies of diefstal
Baby`s..Shop draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant, ongeacht het feit of de klant de producten al dan niet ontvangst neemt, of hij ze al dan niet in afhaalt bij de transporteur. De klant zal elke niet-levering aan Baby`s..Shop evenwel melden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de klant de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren via babys.shop1@hotmail.com of telefonisch op +32 3 324 82 95. Baby`s..Shop behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt.
Baby`s..Shop is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan of het moment waarop het product geacht werd geleverd te zijn.

Overmacht
Baby`s..Shop kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis. Hiervoor kan bijgevolg ook geen schadevergoeding geëist worden. Overmacht is elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van Baby`s..Shop ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers (zoals maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen), brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, technische defecten, energie of transport, vertragen in transport, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van Baby`s..Shop valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. De leveringstermijn van de producten wordt verlengd met de periode, gedurende welke B Baby`s..Shop door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

Diversen
De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Baby`s..Shop zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun verkoopsovereenkomsten en relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, etc.). De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

Gegevensbescherming
Door te bestellen op de website van Baby`s..Shop, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Baby`s..Shop zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.
De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Na melding hiervan op babys.shop1@hotmail.com verbindt Baby`s..Shop zich ertoe geen directe marketing meer te bezorgen aan de gegevens van de klant. Voor de verwerking hiervan dient een periode gerekend te worden van maximaal 30 kalenderdagen na het ontvangen van deze aanvraag.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

Adresgegevens
Baby`s..Shop
Hooftvunderlei 11
2100 Deurne
België
BTW BE 0432.748.078
Algemene tel: +32 3 324 82 95
algemene e-mail: babys.shop1@hotmail.com
www.babysshop.be

Voor alle vragen omtrent de webshop dient u contact op te nemen met onze klantendienst via +32 3 324 82 95 of via babys.shop1@hotmail.com

De klant heeft onder bepaalde voorwaarden het recht aan Baby`s..Shop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2023 babysoutletshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel